1.โครงการด้านนวัตกรรมทางสังคมเมือง

1.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/แบบฝึกหัดการออกแบบ
7-8 พฤศจิกายน 2561การออกแบบเมืองประสานความร่วมมือ
แนวคิดเพื่อส่งเสริมทิศทางนวัตกรรมสังคมเมือง
เอซิโอ มานซินี่ DESIS International (www.desisnetwork.org)
ภูมิหลัง เมืองอาจมองและอธิบายได้จากหลากหลายแง่มุม
ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ

1.2 โครงการการออกแบบเมืองประสานความร่วมมือ
สรรค์สร้างชุมชนเมืองเพื่อสุขภาวะและความยั่งยืน

ที่มาและความสำคัญของ นวัตกรรมสังคม (Social Innovation)
เป็นแนวความคิดและการดำเนินการที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทางสังคม
รวมทั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน