บรรยากาศ “งานบุญคูณลาน สืบสานอาหารพื้นถิ่น” ณ.โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566

ภาพบรรยากาศ “งานบุญคูณลาน สืบสานอาหารพื้นถิ่น” ณ.โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ในวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยหมอสู่ขวัญผู้ประกอบพิธีนั้นก็คือศิษย์เก่าที่ยังคงแวะเวียนมาช่วยเหลืองานโรงเรียนอยู่เสมอ ส่วนข้าวที่นำมาร่วมพิธีสู่ขวัญข้าวนั้น ก็มาจากการผลผลิตจากการทำนาของเด็กๆ ในที่นาของโรงเรียนเอง และได้รับแบ่งปันจากผู้ปกครองของเด็กๆ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้มีข้าวใหม่ๆ หอมอร่อยไว้สำหรับโครงการอาหารกลางวันได้ตลอดปี

ซึ่งงานบุญคูณลานของโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วนี้ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อขอขมาพระแม่โพสพที่ได้เหยียบย่ำ ขอพรให้ช่วยค้ำช่วยคูณ และยังสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวนาในชุมชน สร้างพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มาออกร้านทำอาหารพื้นถิ่นเพื่อกระจายรายได้ ส่วนเด็กๆ ก็ได้แต่งชุดพื้นถิ่นสวยๆ มาร่วมการแสดงพื้นบ้านที่หาชมได้ยากในสมัยนี้ แล้ววิ่งเล่นร้องเต้นไปกับเพลงหมอลำสนุกๆ ส่งเสริมความสนิทสนมกลมเกลียวของผู้คนในท้องถิ่น สะท้อนความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมได้ทั้งคุณประโยชน์และความรอบรู้ในขนบประเพณี และสืบสานมรดกตกทอดทางจิตวิญญาณ ให้มั่นคงยืนยาวต่อไปในชุมชนอีกนานเท่านาน

โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วมีนักเรียนกว่า 400 คนในพื้นที่ 25 ไร่ และที่นาไว้ปลูกข้าวอีก 7 ไร่ครึ่ง มีบ่อปลา, โรงเรือนเลี้ยงไก่-เป็ด, และแปลงเกษตรให้เด็กนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกผักอินทรีย์วิถีพอเพียง ทั้งยังส่งเสริมนวัตกรรม Food Spirit School Model ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมเวิร์คชอปของโครงการ Food Spirit ภายใต้การสนับสนุนของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. และบริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด