3.1 เวทีแลกเปลี่ยนศึกษา การเชื่อมโยงเครือข่าย Commons ครั้งที่ 1

 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. 

 ณ  ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย