2. โครงการ สภาอาหารนนทบุรี

Nonthaburi Food Council

“สภาอาหารนนทบุรี” เป็นความร่วมมือของผู้คนและองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการตลอดห่วงโซ่อาหาร นับแต่กลุ่มเกษตรกร ผู้บริโภค ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการเพื่อพัฒนาระบบอาหารเมืองนนทบุรีให้มีความยั่งยืนและนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการอาหารท้องถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การผลิต การกระจายและการบริโภคอาหารมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ปลอดภัยและคำนึงถึงความยั่งยืนมั่นคงของอาหาร ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ ภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและพลเมืองในฐานะผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะสร้างความร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อให้การจัดการห่วงโซ่อาหารอันสลับซับซ้อนมีการบูรณาการเชิงระบบ  ซึ่งรูปแบบชีวิตในปัจจุบันได้นำความท้าทายอย่างใหม่มาสู่ประชาคมในทุกแห่ง ทำอย่างไรที่ผู้คนจะมีความรอบรู้ด้านอาหาร มีพฤติกรรมการกินที่สัมพันธ์กับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและดินที่เสื่อมสภาพ  การร่วมมือระหว่างคนกินและคนปลูก  การเข้าถึงอาหารที่ดีด้วยราคาที่เหมาะสม การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ครัวโรงพยาบาล ครัวโรงเรียน ครัวร้านอาหารสถานที่ราชการ ต่างๆ ด้วยเหตุนี้การดำเนินในรูปแบบ สภาอาหาร(Food Council) จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่วางอยู่บนหลักคิดและหลักการของกลไกความร่วมมือของหลายภาคส่วนและกลไกเทศบาล

วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมสร้างความตระหนักและเผยแพร่แนวทาง“สภาอาหารนนทบุรี”ในฐานะพื้นที่ริเริ่มสร้างสรรค์ระบบอาหารของชุมชน ร่วมออกแบบกระบวนการที่สามารถรองรับภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรีสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและสากล

วิธีดำเนินงาน

  • การศึกษาวิจัยระบบอาหารนนทบุรี
  • เวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนของภาคส่วนต่างๆ
  • ค้นหาพื้นที่รูปธรรมที่มีศักยภาพเป็น โมเดลธุรกิจชุมชน ได้
  • รณรงค์และสร้างความตระหนักเรื่องสภาอาหารนนทบุรี ( Nonthaburi Food Council ) ต่อสังคมวงกว้าง