กำหนดการ เวทีนำเสนอการศึกษาและพัฒนา‘นวัตกรรมสังคมด้านจิตวิญญาณอาหาร’

กำหนดการ

วันที่ ………………………… เวลา 9.00 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุม ……. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

เวลา 10.00 – 10.30 น.

ลงทะเบียน

เวลา 10.30 – 11.00 น.

พิธีกรทักทายที่ประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์และกำหนดการ
เด็กเยาวชน นำเสนอความหมายของจิตวิญญาณอาหาร ผ่านงานศิลปะ หรือสิ่งของที่นำมาเล่า
ผู้ร่วมวงประชุม เช็คอิน แนะนำตัว

เวลา 11.00 – 11.35น. 

ภาพรวมข้อค้นพบ การสังเคราะห์โครงการจิตวิญญาณอาหาร (15 นาที)
โดย คุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
เติมมุมมองสำคัญ และการประเมินผล (20 นาที)
โดย คุณฮันส์ แวนวิลเลียนส์วาร์ด และคุณกัญญาณัฐ เลิศคอนสาร
ทีมวิจัยทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศเรื่องสุขภาวะทางปัญญากับอาหาร

เวลา 11.35 – 11.45 น.

ภาพรวมกระบวนการจิตวิญญาณอาหารในโครงการพื้นที่นำร่อง (15 นาที)
โดย คุณปิยะศักดิ์ สุคันธพงศ์ นักวิชาการโครงการพื้นที่นำร่อง

เวลา 11.45 – 12.00 น.

นักวิจัยพื้นที่เพิ่มเติมมุมมองสำคัญ (15 นาที)

เวลา 12.00 – 13.00 น.

อาหารกลางวันกรีนแคเตอริ่ง

เวลา 13.00 – 14.00 น.

วงอภิปรายต่อการนำเสนอช่วงเช้า
ดำเนินรายการโดย คุณสมสิทธิ์ อัสดรนิธี นักวิชาการและผู้แปลหนังสือ “หัวใจทฤษฎีตัวยู”

เวลา 14.00 – 15.00 น.

Food Spirit as a commons: จิตวิญญาณอาหารในฐานะสมบัติร่วม
– Open Mind : เปิดความคิด
– Open Heart : เปิดใจ
– Open Will : เปิดเจตจำนง
Future perspectives: ศักยภาพของโครงการที่จะนำไปสู่นวัตกรรมสังคมด้านจิตวิญญาณอาหาร ได้แก่
ก) กระบวนการ “จักรวาลในชามข้าว”
ข) เฟสติวัลจิตวิญญาณชุมชนอาหาร
ค) ระบบอาหารที่จิตสำนึก เป็นต้น

เวลา 15.00 – 15.30 น.

สรุปภาพรวม / ปิดการประชุม
-คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สสส.
-คุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด ผู้รับผิดชอบโครงการ Food Spirit และ นวัตกรสังคม
-คุณสมสิทธิ์ อัสดรนิธี นักวิชาการและผู้แปลหนังสือ “หัวใจทฤษฎีตัวยู
ดนตรีโดยกลุ่มเยาวชน

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม