เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินี่เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด
INI-Innovation Network International

ก่อตั้งในปี 2560 เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมในมิติต่างๆ อาทิ การออกแบบความร่วมมือของผู้คนในระบบอาหาร การศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ด้วยความตระหนักถึงศักยภาพและความสร้างสรรค์ของผู้คน เห็นความสำคัญของการเสริมพลังวัฒนธรรมท้องถิ่นผสานความเป็นสากล เชื่อมโยงภูมิหลังรากเหง้าความเป็นมาของพื้นที่กับสังคมดิจิทัลอย่างแยบยล   ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ ในหัวเรื่องต่างๆ ได้แก่

          – เครือข่ายผู้ประกอบการสังคม (social enterprise)

          – เครือข่ายด้านความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม(well-being society)

          – เครือข่ายด้านอาหารและการเกษตรอินทรีย์ (food and farming)

          – ผลักดันเรื่องการผลิตหนังสือคุณภาพและการอ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลง (book for change)   

กิจกรรมสร้างสรรค์

          พื้นที่สร้างสรรค์(Creative space)  เอื้ออำนวยให้เกิดพื้นที่การร่วมออกแบบกิจกรรมต่างๆ อาทิ ระบบสมาชิกผักอินทรีย์ ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค(community supported agriculture-CSA), การประกอบการสังคม เป็นต้น

          สำนักพิมพ์อินี่บุ๊คส์ จัดพิมพ์หนังสือแนวสร้างสรรค์ พัฒนาตนและสังคม ได้แก่

          -เราต่างเป็นนักออกแบบ การออกแบบนวัตกรรมสังคม(Design, When Everybody Designs) เอซิโอ มานซินี่ เขียน

          -ไกด์…ไม่ไร้สาระสู่อาหารโลก(No-Nonesense Guide to World Food) เวย์น โรเบิร์ทส์ เขียน

          -Food design จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม อนุสรณ์ ติปยานนท์ เขียนและสัมภาษณ์

          -ชุมชนนิเวศวิถี บทเรียนเปลี่ยนชีวิตและโลก คาเรน ที. สิตฟิน เขียน

          -เมืองนนท์มีดี จักรพันธุ์ กังวาฬ เขียน

          -การเมืองแห่งชีวิตประจำวัน Politics of the Everyday เอซิโอ มานซินี่ เขียน

          -ความเป็นหนึ่งเดียว ปะทะ พวก 1% สลายมายาคติ เพาะเมล็ดพันธุ์เสรีภาพ(Oneness VS. The 1%)
          วันทนา ศิวะ และ การติเกยะ ศิวะ เขียน

การวิจัยในฐานะการขับเคลื่อนทางสังคม ส่งเสริมการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมพลังชุมชนและการยกระดับความรู้
สู่สังคม