หนังสือทฤษฎีตัวยู กับ Food Spirit

หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีการสู่การตื่นรู้ ไม่เพียงแต่ในฐานะคนคนหนึ่ง แต่ยังรวมถึงการตื่นรู้ทางสังคมอย่างเป็นหมู่คณะ โดยเสนอให้เราหันกลับมาใส่ใจในสิ่งที่สังคมสมัยใหม่มองข้ามไปคือ “รากเหง้าและจิตวิญญาณ” ของเราทุกคน เพื่อให้เกิดจิตสำนึกร่วม เกิดความใส่ใจหวงแหนรักษาธรรมชาติองค์รวม โดยไม่ได้มุ่งเป้าแต่เพียแค่ผู้คน แต่หมายรวมถึงสรรพชีวิต สัตว์โลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย

ผู้เขียน ออตโต ชาร์เมอร์ เสนอกระบวนการตัวยู เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ทางสังคม กระตุ้นให้ผู้อ่านได้มองให้ลึกซึ่งยิ่งกว่าที่ตาเห็น เข้าถึงความจริงแห่งจิตวิญญาณ เป็นความเข้าใจที่สูงกว่าการประมวลผลด้วยสมอง ต้องอาศัยการใคร่ครวญจากเบื้องลึกของจิตใจ จนทำลายกำแพงแห่งอัตตาตัวตน และสร้างความเห็นอกเห็นใจให้มีกับทุกคนรอบตัวขึ้นมา เพื่อให้สามารถมองสิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยระดับมุมมองที่สูงและประณีตขึ้น เป็นมุมมองที่กว้างพอที่จะเห็นความเป็นจริงของสังคม ที่ทุกสิ่งล้วนต้องเกื้อกูลอิงอาศัยกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เห็นความเกี่ยวข้องโยงใยสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ที่สอดรับหรือผลักดันกันอย่างมีความหมาย ตั้งแต่ในระดับหน่วยงานเล็กๆ ไปจนระดับท้องถิ่น ต่อเนื่องไปจนเป็นโลกทั้งใบที่โอบอุ้มดูแลเราอยู่ เมื่อเกิดการตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงแบบองค์รวมนี้แล้ว ก็จะสามารถมีส่วนร่วมในการขยายผลไปในทางที่สร้างสรรค์ เป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องไปยังสังคมรอบตัวให้เกิดการร่วมตระหนักรู้อย่างเป็นหมู่คณะ เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในหนทางที่ดีขึ้น โดยปราศจากอคติแบ่งเราแบ่งเขา โอบอุ้มดูแล เพื่อก่อให้เกิดสังคมที่เปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกร่วม และมีจิตวิญญาณที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในอนาคต

หนังสือเล่มนี้มีบทบาทในโครงการจิตวิญญาณอาหาร Food Spirit ที่ดำเนินงานโดยอินี่เครือข่ายนวัตกรรมสากล แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญาสนับสนุน