ภาพบรรยากาศวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ.สวนเกษตรลัดดาวัลย์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพบรรยากาศวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ.สวนเกษตรลัดดาวัลย์ จังหวัดนนทบุรี โดยอาจารย์สุเนตรา ภาคเจริญ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนนทบุรี ที่ให้ข้อมูลโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต ผ่านชุมชนคุณธรรมโดยใช้พลัง บวร คือ บ้าน หมายถึงผู้คนในแต่ละบ้านของชุมชน วัด ได้แก่วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ และโรงเรียนคือโรงเรียนมหาสวัสดิ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกการคัดแยกขยะ และสร้างนิสัยการออมพร้อมสิทธิประโยชน์ให้ผู้คนในชุมชน โดยผู้เข้าร่วมจะต้องชำระค่าเข้าร่วมเป็นขยะในราคา 50 บาทต่อคนเป็นเวลา 6 เดือนจึงจะนับว่าเป็นสมาชิกเต็มตัว และเมื่อเสียชีวิต ผู้เอาประกันจะได้รับเงินเป็นจำนวน 10,000 บาท นับว่าเป็นหลักประกันและสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อยรวมถึงผู้สูงอายุในชุมชน

นอกจากนี้ยังมีการสอนทำน้ำหมักชีวภาพจากสัปปะรด หรือขยะเศษอาหาร โดยการนำมาหมักกับจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดก๊าซมีเทนจากการเผาหรือฝังขยะ แล้วยังสามารถนำมาใช้บำรุงดินเพิ่มจุลินทรีย์และเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดยไม่ทิ้งสารตกค้าง หรือหมักโดยผสมกับผลมะกรูดแล้วใช้รดต้นไม้เพื่อไล่แมลงศัตรูพืช สอนแปรรูปวัสดุทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า เช่นการอบแห้งผลไม้หรือสมุนไพรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของสัตว์ขนาดเล็ก เพื่อตรวจสอบศัตรูพืชโดยประยุกต์ใช้คลื่นจากวิทยุสื่อสารและใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งล้วนเป็นนวัตกรรมที่มีต้นทุนไม่สูงมาก เพราะเป็นการประยุกต์จากวัสดุไกล้ตัวที่มีราคาไม่แพง และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย