3.2 มีทติ้ง CTC 2022

               การขับเคลื่อนระบบอาหาร 10 องค์กร
               วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
              ณ เรือนร้อยฉนำ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เขตคลองสาน