Food Service Design

หนังสือรวมพลังสร้างระบบอาหารสุขภาวะอย่างยั่งยืน รวมผลงาน และการขับเคลื่อนประเด็นอาหารในสังคมไทยของภาคีแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี สสส สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ เว็ปไซต์รวมพลังสร้างระบบอาหารสุขภาวะอย่างยั่งยืน หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้เลย

เรื่องกินเรื่องใหญ่

โลกของเรามีประชากรอยู่ราว 7000 กว่าล้านคน การกินอาหารสามารถสร้างปัญหาให้กับตัวเราและโลกได้ถึง 40 % ตั้งแต่ปัญหาสุขภาพ ปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตลอดจนปัญหาเสรษฐกิจและสังคมจากการผูกขาดของนายทุน แต่ยังโชคดี ที่เราสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ได้ ด้วยการกินอาหารสุขภาวะ กินดีมีคุณค่า กินรู้ที่มาของอาหารที่ปลอดภัยจากสารตกค้างต่างๆ เลือกซื้ออาหารจากตลาดสีเขียวที่ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย และกินอาหารให้ครบทุกหมู่ โดยใช้ความรอบรู้ด้านอาหารนั่นเอง เรามาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนอาหารไปด้วยกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งขอยุคสมัยแห่งอาหารที่ดีและยั่งยืนในอนาคตกันเถอะ

โครงการ Young Food เยาวชนนักออกแบบอาหารแห่งครัวเรือนการประสานความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการแผนอาหารและพื้นที่สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการขยายผล ภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ กับ 4 องค์กรภาคี สสส. ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในประเด็น “อาหารและเยาวชน” ใน 4 ชุมชนต้นแบบ ภายใต้แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมสังคมของ ศ.ดร.เอซิโอ มานซินี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชน สังคม และวัฒนธรรมที่มีเยาวชนเป็นพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านอาหาร ให้คุณค่ากับอาหารท้องถิ่นที่ปลอดภัยได้คุณค่า และรักษาระบบนิเวศ นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารตั้งแต่ระดับครอบครัว สู่ชุมชนและสังคม