นวัตกรรมสังคม

1.โครงการด้านนวัตกรรมสังคมเมือง

1.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/แบบฝึกหัดการออกแบบ
7-8 พฤศจิกายน 2561การออกแบบเมืองประสานความร่วมมือ
แนวคิดเพื่อส่งเสริมทิศทางนวัตกรรมสังคมเมือง
เอซิโอ มานซินี่ DESIS International (www.desisnetwork.org)
ภูมิหลัง เมืองอาจมองและอธิบายได้จากหลากหลายแง่มุม
ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ

1.2 โครงการการออกแบบเมืองประสานความร่วมมือ
สรรค์สร้างชุมชนเมืองเพื่อสุขภาวะและความยั่งยืน

DxCC – Design for Collaborative Cities : Cultivating
communities in sustainable city making
ที่มาและความสำคัญของ นวัตกรรมสังคม (Social Innovation)
เป็นแนวความคิดและการดำเนินการที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทางสังคม
รวมทั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
หลายภาคส่วนต่างตระหนักถึงความสำคัญของ นวัตกรรมเพื่อสังคม ตั้งแต่ภาคสังคม
ภาคธุรกิจและภาครัฐ อาทิ

2. โครงการ สภาอาหารนนทบุรี

Nonthaburi Food Council “สภาอาหารนนทบุรี” เป็นความร่วมมือของผู้คนและองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการตลอดห่วงโซ่อาหาร นับแต่กลุ่มเกษตรกร ผู้บริโภค ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า
ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการเพื่อพัฒนาระบบอาหารเมืองนนทบุรีให้เกิดความยั่งยืน และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการอาหารท้องถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต

3. สมบัติร่วม

สมบัติร่วม CTC Connecting The Commons
จากการทบทวนวรรณกรรม ในหนังสือ Free, Fair and Alive. The Insurgent Power
of the Commons – Introduction by David Bollier and Silke Helfrich ซึ่ง
เป็นวรรณกรรมหลักที่โครงการวิจัยนี้ใช้ในการสร้างกรอบการศึกษา ได้ให้ความหมายของ
คำว่า “สมบัติร่วม” ไว้ว่า

3.1 เวทีแลกเปลี่ยนศึกษา “การเชื่อมโยงเครือข่าย Commons  ครั้งที่ 1”
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ  ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น
4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2 มีทติ้ง CTC 2022
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ณ เรือนร้อยฉนำ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
เขตคลองสาน